Identity Preserved - ผลิตภัณฑ์ที่ถูกระบุต้นกำเนิดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องธำรงรักษาสถานะดังกล่าวตลอดห่วงโซ่อาหาร

วัตถุประสงค์: 

ในงานสัมมนาออนไลน์นี้มารู้จักนิยาม และความหมายของ Identity Preserved  รวมไปถึงประโยชน์ที่รับจากการควบคุมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร และโปรแกรมการควบคุมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร (Gluten Free / Vegan / Non GMO)

หัวข้อการบรรยาย:

บทนำ

ภาพรวมของการควบคุมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร

กลุ่มเป้าหมาย: 

สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ภาษา: ไทย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ

หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com

_1664904604574