จากกระแส Circular Economy ซึ่งเป็นกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในขณะนี้ รวมถึงความต้องการพลังงานทดแทน แนวทางการใช้เชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในอนาคต  ดังนั้น การได้รับรองมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ มาตรฐาน ISCC จะทำให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล (Biomass) สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก ทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตแบบทวีคูณ การรับรองดังกล่าวจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต
วัตถุประสงค์:
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ เปิดมุมมองสู่ธุรกิจยั่งยืนด้วย ISCC” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของ Circular Economy กับทางเลือกที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำมาตรฐาน ISCC แนวโน้มตลาด และขั้นตอนเตรียมพร้อมเพื่อขอการรับรอง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อช่วยตอบโจทย์ท่านในการนำพาธุรกิจด้านพลังงานทดแทนสู่ความยั่งยืนในอนาคต
หัวข้อการบรรยาย:
  1. กระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทาง Circular Economy ทางเลือกต่างๆที่เหมาะสม
  2. แนะนำมาตรฐาน ISCC - วัตถุประสงค์ และแนวโน้มตลาด
  3. ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับ ISCC และประโยชน์ที่จะได้รับ
  4. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสู่การรับรองมาตรฐาน ISCC
  5. แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสู่ความยั่งยืนในอนาคต และบทสรุปของงานสัมมนา
  6. ถาม-ตอบ
ข้อมูลพื้นฐาน:
การรับรอง ISCCการดำเนินการตาม International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ช่วยยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป (European Union’s Renewable Energy Directive - RED /  EU-RL 2009/28/EC) ในการผลิตชีวมวล รวมถึงการแปรรูปชีวมวลที่ยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย:
สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล พลาสติก บรรจุภัณฑ์ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) และพลังงานชีวภาพ (Bioenergy)  และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงผู้ส่งออกไปยังยุโรปหรือที่เกี่ยวข้อง
 
ภาษา: ภาษาไทย
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com
_1634912399994